Sie befinden sich auf der Web-Seite der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens: www.ggr.ro

Lizenziatsprüfung

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

 

 REGULAMENT INTERN

de organizare şi desfăşurare a examenului de licenţă,

de elaborare, îndrumare şi susţinere a proiectului de licenţă

La Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine ciclul de licenţă de 3 ani se încheie cu susţinerea câte unui examen la ambele specializări (limba A şi limba B) şi cu susţinerea unui proiect de licenţă, ales la una din cele două specializări (la limba A sau limba B).

Examenele la limbile A şi B sunt scrise[1] şi constau, în mod obligatoriu, dintr-o probă de curs practic. Pentru a fi declarat promovat studentul trebuie să obţină la această probă nota minimă 6 (şase). Nota minimă de promovare pentru elaborarea şi susţinerea proiectului de licenţă este 7 (şapte).

În anul universitar 2007-2008 vor susţine examene şi proiecte de licenţă şi studenţi din seriile de 4 ani. În cazul lor se aplică aceeaşi formulă de examen de licenţă ca la ciclul de 3 ani. Fiecare catedră va stabili un conţinut diferenţiat al probei scrise pentru studenţii ciclului de 3 ani, respectiv 4 ani de studiu.

  > I. Examenul de licenţă

a)      Conţinut.

b)      Desfăşurare.

+ I. a. Examenul scris la ambele specializări (limbile A şi B) urmăreşte, în primul rând, verificarea competenţelor lingvistice ale studenţilor care au parcurs ciclul de 3/4 ani.

Pentru studenţii de la profilul Filologie  (2 limbi străine / o limbă străină + limba română) proba de curs practic cuprinde diverse modalităţi de testare, ce urmăresc gradul de însuşire corectă a: structurilor morfologice, sintactice, lexicale ale limbii A, respectiv B. La această componentă lexico-gramaticală, se adaugă o traducere şi o retroversiune. Se poate introduce şi un comentariu pe marginea textului din limba străină (text beletristic), un eseu etc.

  • Traducere din limba străină în limba română a unui text la prima vedere;

  • Traducere din limba română în limba străină a unui text la prima vedere;

  • Exerciţii lexico-gramaticale care verifică cunoştinţele de gramatică practică şi de vocabular acumulate de candidaţi pe parcursul anilor de studiu. Verificarea cunoştinţelor se va face printr-o gamă largă de tehnici de testare, cum ar fi: transformări, parafraze, reformulări, exerciţii de alegere a soluţiei din mai multe variante, completarea unei propoziţii sau fraze, dezvoltarea unei propoziţii sau fraze, identificarea şi corectarea greşelilor, cloze, explicarea sau justificarea folosirii unor forme verbale sau nominale în anumite contexte, exerciţii lexicale (sinonimie, antonimie, familii de cuvinte, arii semantice, definire de termeni, identificarea sensului, alegerea sensului corect, etc);

  • Eseu/comentariu.

În cazul studenţilor de la Filologie Clasică probele scrise  vor consta în traducerea unui text necunoscut, atât la limba A, cât şi la limba B, însoţită de un comentariu literar sau lingvistic, în funcţie de opţiunile studenţilor pentru literatură/limbă .  

Studenţii de la Limbi Moderne Aplicate vor trebui să susţină pe lângă proba scrisă de curs practic de la cele două limbi majore şi un test-grilă la  drept şi economie.

Proba scrisă de curs practic la LMA (3ore) constă în traducerea unui text din limba străină în limba română. Textul va fi selectat din publicaţii precum The Times, The Economist, The News Week, Le Point, Le Figaro, etc, conţinând termeni din diverse domenii precum cel economic, juridic, politic. Pe lânga traducerea propriu-zisă, studenţii vor avea şi exerciţii lexicale bazate pe textul propus (să furnizeze antonime, sinonime, să aleagă traducerea corectă pentru cuvinele subliniate, etc)

Testul grilă (2 ore) constă în alegerea unui modul între cele propuse la drept: dreptul muncii, dreptul comunitar şi dreptul civil, iar la economie: economie generală, finanţe, management. Testele cuprind 25 de intrebări, cu o singură variantă corectă.

Studenţii secţiilor de Traducători, Interpreţi, Terminologi vor fi examinaţi la probele de traducere şi retroversiune scrisă şi de interpretare consecutivă (ultima fiind o probă orală). Referitor la conţinutul acestei probe, prevederile menţionate pentru specializarea Filologie sunt valabile şi pentru studenţii de la secţiile de Traducători, cu excepţia componentei eseu/ comentariu.

+ I.b. Examenele scrise la prima specializare (limba A) şi la a doua specializare (limba B) se vor desfăşura în zile diferite. Durata examenului va fi de 2 ore.

Studenţii care au a doua specializare limba română (limba B) se vor conforma regulilor stabilite de conducerea Facultăţii de Litere.

  > II. Proiectul de licenţă

a.  Alegerea subiectului;

b.  Elaborarea şi îndrumarea proiectului;

c.  Depunerea şi susţinerea proiectului de licenţă.

+ II.a. La încheierea cursurilor anului II, semestrul IV, până la data de 1 iunie, fiecare catedră va pune la dispoziţia studenţilor tematica proiectelor de diplomă, pentru ca, în timpul cel mai scurt, aceştia să se decidă asupra subiectului.  Tematica - de literatură, de limbă sau de cultură şi civilizaţie -  va trebui să conţină un număr suficient de mare de teme, în raport cu numărul studenţilor de la secţie. Totodată, studenţii au libertatea de a propune propriile subiecte, care, în urma unei consultări cu profesorul-îndrumător, vor putea fi acceptate sau nu. De asemenea, ţinând cont de durata mai limitată a ciclului de 3 ani, se recomandă o tematică cu caracter preponderent aplicativ.

Ar fi de dorit ca o parte a tematicii pentru aceste lucrări să se regăsească în cursurile opţionale propuse studenţilor în semestrele V şi VI din anul III.

Proiectele de licenţă întocmite de absolvenţii de la specializarea traducători, interpreţi, terminologi şi de la specializarea limbi moderne aplicate pot consta dintr-un subiect de lingvistică sau cultură şi civilizaţie:

  • glosar terminologic pe o temă specializată;

  • analiza comparativă a mai multor variante de traducere a aceluiaşi text (în limba română sau în limba străină având ca suport teoretic cursul de teoria traducerii. Studenţii sunt invitaţi să-şi aleagă cadrul teoretic elaborat de un teoretician din domeniu şi să facă analiza traducerilor din această perspectivă.

  • traducerea unui text (literar sau non-literar) din limba străină in limba română şi apoi comentariul traducerii din perspectivă teoretică (teoria traducerii) convenită cu indrumatorul lucrarii de licenţă (principii şi tehnici de traducere aplicate, dificultăţi, tehnici de depăşire a acestor dificultăţi). Scopul final este evaluarea traducerii şi conştientizarea procesului de traducere;

  • analize comparative (la nivel lexico-gramatical) a diferitelor limbaje specializate (de ex. limbajul juridic în engleză şi română – trăsături specifice, asemănări, deosebiri).

 Alegerea profesorului-îndrumător se face, în principal, în funcţie de subiectul proiectului. Este bine ca îndrumătorul să fie titular al unei discipline din domeniul vizat de tema lucrării. Şefii de catedră vor veghea pentru a nu exista dezechilibre mari în rândul cadrelor didactice cu privire la numărul de proiecte îndrumate.

+ II.b. Pe tot parcursul elaborării proiectului de licenţă, studentul se va consulta cu îndrumătorul, de la stabilirea structurii până la finalizarea lucrării.

Studentul şi îndrumătorul au obligaţia de a se întâlni de 1-2 ori pe lună. Studentul va informa despre stadiul elaborării proiectului, parcurgerea bibliografiei. Cu ocazia acestor întâlniri, mai ales pe parcursul celui de-al VI-lea semestru, îndrumătorul îi va solicita studentului prezentarea unor fragmente, capitole din lucrare, pentru a accelera redactarea şi finalizarea ei. Comunicarea dintre îndrumător şi student se poate derula parţial şi prin poşta electronică.

În funcţie de subiectul abordat (din domeniul lingvisticii/ literaturii/ culturii şi civilizaţiei), de cunoştinţele şi competenţele studentului, dimensiunea minimă a proiectului de licenţă poate varia între 30 şi 50 de pagini: limita minimă pentru o lucrare de limbă va fi de 30-35 de pagini, iar pentru o lucrare de literatură/ cultură şi civilizaţie de 40-50 de pagini.

La secţiile de limbi moderne, limba de redactare a proiectului este cea studiată.

Studenţii secţiei de limbi clasice vor putea redacta proiectul de licenţă în limba română.

Studentul şi îndrumătorul îşi asumă responsabilitatea şi onestitatea intelectuală a lucrării. De asemenea, studentul semnează şi anexează o declaraţie pe proprie răspundere privind paternitatea proiectului.

+ II.c. Studentul are obligaţia de a depune proiectul la Secretariat cu o săptămână înainte de data susţinerii, stabilită de conducerea facultăţii, acordându-i conducătorului timpul necesar pentru alcătuirea referatului de apreciere.

Susţinerea proiectului de licenţă se face în faţa comisiei de examen, alcătuită din trei membri şi un secretar, în limba străină respectivă (indiferent de limba de redactare a lucrării) şi în limba română pentru studenţii secţiilor de Filologie clasică şi de Limbi orientale. Este o probă orală, în cadrul căreia candidatul face o prezentare  a cercetării sale şi răspunde la întrebările membrilor comisiei de examinare şi ale asistenţei.

Prezentul Regulament a fost discutat şi adoptat de Consiliul profesional în şedinţa din 1 noiembrie 2007.
 

[1] Studenţii secţiei de Traducători,  interpreţi, terminologi au de trecut şi o probă orală. V. infra.

  

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier