Excelenţa Voastră, stimate domnule ambasador Dr. Lazăr Comănescu,

stimate doamne, stimaţi domni,

pentru acest nesperat gest de recunoaştere a contribuţiei mele modeste, de decenii, la dezvoltarea durabilă a predării şi cercetării germanistice din ţara mea şi a relaţiilor culturale româno-germane simt nevoia imperioasă de a mulţumi Preşedinţiei şi Guvernului României.

Îmi exprim aceste mulţumiri nu atât pentru faptul că prin acest gest este recunoscută şi apreciată activitatea mea profesională de până acum, ci mai degrabă pentru faptul că în ciuda condiţiilor neprielnice economice şi de dezvoltare actuale din ţara noastră, ţară membră a Uniunii Europene, mai există oameni care recunosc şi valoarea unei asemenea activităţi. Un alt motiv care mă animă este faptul că prin această distincţie este onorată nu atât persoana mea, ci mai degrabă toţi colegii mei de breaslă, pentru că trebuie să se ţină cont de faptul că tot ceea ce s-a obţinut şi realizat în domeniul nostru de specialitate reprezintă rezultatul unor strădanii şi eforturi comune.

După o evoluţie de cca. trei sute de ani, avantajată decisiv de aşezarea încă din sec. al XI-lea a populaţiei de origine germană în zone tradiţionale româneşti de pe ambii versanţi ai Carpaţilor, Germanistica din România a fost instituţionalizată în 1905 prin înfiinţarea primei Catedre de Limba şi Literatura Germană din România acelei epoci, în cadrul Universităţii din Bucureşti. Pentru această realizare de pionierat a înaintaşului meu, prof. dr. Simion C. Mândrescu, i-a fost atribuit numele, prin eforturile noastre, unei pieţe din capitala României. Prin instituţionalizarea lor academică, predarea limbii germane şi studiul şi cercetarea germanistică au beneficiat de impulsuri nebănuite la acea vreme. În vederea promovării predării limbii germane din România au fost organizate Congrese ale profesorilor de limba germană şi ale germaniştilor, fiind întemeiată “Societatea Germaniştilor din România”, precum şi organul de specialitate al acesteia Revista Germaniştilor Români. După o întrerupere de 62 de ani, am reluat această frumoasă tradiţie în anul 1990 prin re-înfiinţarea, pe baze noi, a “Societăţii Germaniştilor din România”. În 1992 a apărut primul număr al noii noastre publicaţii de specialitate Zeitschrift der Germanisten Rumäniens, iar în 1994 a fost reluată tradiţia organizării Congreselor Germaniştilor din România prin congresul de la Neptun şi cele care au urmat cu regularitate odată la trei ani.

Această evoluţie entuziastă a fost posibilă şi datorită faptului că îndeosebi pe parcursul întregului secol al XX-lea am beneficiat de prezenţa şi activitatea minorităţii germane din România, de formele sale unice de organizare precum şi de excelentele sale realizări culturale, de promovare a limbii sale materne, creându-se ceea ce avea să se numească cea de a cincia literatură germană, literatura de expresie germană din România care, aşa cum bine avea să spună omul de litere Walter Hinck, a fost capabilă să îmbogăţească de la periferie literatura din spaţiul germanofon. Aşa încât chiar după declanşarea a – pentru noi toţi – durerosului exod al unei mari părţi a populaţiei germane din România, dezvoltarea pe mai departe a germanisticii a putut fi asigurată. Drept o decizie înţeleaptă, de perspectivă s-a dovedit a fi fost menţinerea contactului cu colegii noştri germani, care a fost chiar consolidat în permanenţă. Astfel au fost create noi forme de colaborare amplă şi de contacte multiple, care au dat rezultate remarcabile în cadrul celor 6 mari Congrese ale Germaniştilor din România, organizate până în prezent, în cadrul numeroaselor sesiuni ştiinţifice la toate marile catedre de germanistică din ţara noastră, prin numeroasele proiecte comune didactice şi de cercetare, prin volumele şi periodicele realizate împreună. Se ştie că Friedrich Hölderlin a spus cândva: „Lucrul durabil este opera poeţilor” („Was aber bleibet, stiften die Dichter.”)  Parafrazându-l, am putea afirma că “Lucrul durabil este (şi) opera …  germaniştilor“.

Scopul unei astfel de activităţi a fost şi este şi, sperăm, va fi unul foarte clar: Continuarea tradiţiei valoroase a acelei influenţe “catalitice” a culturii şi literaturii germane, conceptualizată de Lucian Blaga, exercitată asupra vieţii spirituale din România, precum şi, pe cât posibil, consolidarea acesteia. Căci numeroase performanţe remarcabile ale culturii române – de la Titu Maiorescu şi Mihai Eminescu până la Constantin Noica, pentru a aminti doar câteva dintre momentele de răscruce ale acestei tradiţii – nu ar fi fost posibile, cel puţin nu în parametrii pe care îi cunoaştem şi recunoaştem astăzi, fără contactul strâns, creator cu spaţiul cultural german.

Pentru a menţine şi amplifica această componentă genetică a vieţii spirituale din România, germanistica din ţara noastră depune adevărate eforturi imense de supravieţuire ca urmare a unor condiţii extrem de nefavorabile cum ar fi: un mult prea mic coeficient de finanţare, insuficiente locuri de studiu finanţate de la buget, un proces îngrijorător de desfiinţare a catedrelor de limba germană ca limbă modernă din învăţământul preuniversitar, diminuarea competenţei lingvistice a celor care vin să efectueze studii de germanistică etc. Dacă studiului limbii germane ca limbă maternă din şcolile tradiţionale de limba germană, existente şi acum din fericire, i se acordă în diverse forme atenţia şi sprijinul necesar, predarea şi învăţarea limbii germane ca limbă modernă, străină nu beneficiază de atenţia şi promovarea cuvenită nici din partea autorităţilor române, nici din partea organismelor germane, cu toate că din punct de vedere numeric, în ciuda evidentului declin, încă mai cuprinde sute de mii de elevi. Urmările se fac resimţite treptat din ce în ce mai acut, cunoscătorii buni ai limbii şi culturii germane lipsind deja din numeroase domenii ale vieţii spirituale şi culturale, educaţionale şi ştiinţifice, dar mai ales economice din România. Sperăm ca măcar formele lăudabile de sprijin pe care partea germană încă le mai prestează nu vor fi abandonate în viitor. Căci pentru o amplificare de durată a relaţiilor culturale şi economice româno-germane nu este suficientă doar menţinerea acestor forme de sprijin şi promovare, ci este de dorit ca ele să fie multiplicate şi diversificate.

În ciuda deficienţelor semnalate, un sprijin valoros, apreciabil, l-am primit de la DAAD (Serviciul German pentru Schimburi Universitare), de la Fundaţia Humboldt, DFG (Comunitatea Cercetătorilor Germani), Institutul Goethe, Fundaţia Robert Bosch şi din partea altor instituţii culturale şi politice germane. Le datorăm tuturor mulţumirile noastre cordiale, chiar dacă s-ar putea face mult mai mult în această direcţie.

Totodată ar fi de dorit ca instituţiile ce poartă răspunderea pentru domeniul educaţional şi cultural din România, inclusiv instituţiile care mi-au acordat această distincţie, dar mai cu seamă Ministerul Educaţiei şi Cercetării să acorde o însemnătate sporită predării limbii germane în general şi ca atare să-l sprijine cu mai multă vigoare şi eficienţă. În acest sens, voi continua să mă implic plenar în favoarea întreprinderii de măsuri noi de promovare a predării şi studiului limbii germane în învăţământul preuniversitar şi universitar din România – ordinul care-mi este înmânat astăzi mă obligă cu atât mai mult să fac acest lucru.

Doamnelor şi domnilor,

aş dori ca în scurta şi lacunara, poate prea pragmatica mea alocuţiune să mai reliefez un aspect referitor la performanţa germaniştilor din România şi a celor originari din România: Mă refer la activitatea lor absolut extraordinară, din păcate prea puţin apreciată şi recunoscută, de traducători, aşadar de mijlocitori culturali, care prin eforturile lor contribuie la apropierea pas cu pas, permanentă, a celor două culturi, la mai buna lor cunoaştere reciprocă. Performanţele traducătorilor şi scriitorilor germani originari din România şi a celor români fac dovada peremptorie a rolului lor major de constructori ai unor punţi trainice de legătură între popoarele noastre. Goethe afirma cândva: „Trebuie să cunoşti specificul fiecărei (naţiuni; G.G.), pentru a i-l recunoaşte, pentru a intra în contact cu ea tocmai pe această bază; căci specificul unei naţiuni este precum limba şi monedele acesteia, facilitând contactele, ba chiar reprezentând premiza deplină a acestora.”

Tocmai de aceea, decernarea acestui prestigios Ordin pentru modestele mele merite culturale mă determină să fiu ceva mai optimist: Întrevăd în acest gest perspectiva unei posibile ameliorări a promovării predării şi studiului limbii germane la toate nivelele sistemului educaţional din România, o nouă speranţă. Se ştie doar că aceasta, speranţa, moare ultima – ba, poate, chiar niciodată.

Vă mulţumesc pentru atenţia Domniilor Voastre şi, în general, pentru faptul că aţi avut amabilitatea de a fi prezenţi la acest eveniment.

Ansprache von Prof. Dr. George Guţu (Berlin, 4. Juli 2011)

Eure Exzellenz, sehr geehrter Herr Botschafter Dr. Lazăr Comănescu,

meine sehr verehrten Damen und Herren,

für diese unverhoffte Geste der Anerkennung meines langjährigen bescheidenen Beitrags zur dauerhaften Entwicklung der germanistischen Lehre und Forschung in meinem Land und der rumänisch-deutschen Kulturbeziehungen ist es mir ein Bedürfnis, der rumänischen Präsidentschaft und der rumänischen Regierung aufrichtig zu danken.

Und zwar nicht so sehr deswegen, weil dadurch meine bisherige berufliche Tätigkeit anerkannt und geschätzt wird, sondern viel mehr dafür, dass es trotz ungünstiger ökonomischer und entwicklungspolitischer Bedingungen im EU-Land Rumänien noch Menschen gibt, die auf eine derartige Tätigkeit Wert legen. Und dass durch diese Auszeichnung nicht meine Person, sondern vielmehr all meine Fachkolleginnen und -kollegen mit ausgezeichnet werden, denn das in unserem Fachbereich bisher Erreichte und hiermit Anerkannte konnte nur das Ergebnis gemeinsamer Bemühungen und Anstrengungen sein.

Nach einer etwa dreihundertjährigen Entwicklung, die durch die im 11. Jh. begonnene Ansiedlung deutscher Bevölkerung in traditionell rumänischen Gebieten auf beiden Seiten der Karpaten wesentlich angeregt wurde, wurde die rumänische Germanistik 1905 institutionell etabliert, als an der Bukarester Universität der erste Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur im damaligen Rumänien gegründet wurde. Für diese bahnbrechende Leistung meines Vorgängers, Prof. Dr. Simion C. Mândrescu, wurde durch unseren Einsatz ein öffentlicher Platz in der rumänischen Hauptstadt nach seinem Namen benannt. Durch ihre Institutionalisierung erhielten der Deutschunterricht und die germanistische Lehre und Forschung bis dahin ungeahnte Impulse. Zur Förderung des Deutschunterrichts in Rumänien wurden Kongresse der Deutschlehrer und Germanisten abgehalten und die „Societatea Germaniştilor Români“ sowie ihr Fachorgan Revista Germaniştilor Români gegründet. 62 Jahre später wurde nach der Wende an diese ehrwürdige Tradition angeknüpft, indem 1990 die „Gesellschaft der Germanisten Rumäniens“ neu gegründet, 1992 die Zeitschrift der Germanisten Rumäniens ins Leben gerufen und schließlich 1994 die Kongresse der Germanisten Rumäniens wiederbelebt wurden. Diese angestrengt-begeisterte Entwicklung war nicht zuletzt auch deswegen möglich, weil vor allem im gesamten 20. Jahrhundert die Präsenz und das Wirken der deutschen Minderheit in Rumänien durch ihre beispiellosen Organisationsformen sowie durch ihre hervorragenden Kulturleistungen ihre Muttersprache pflegte und somit seinerzeit die Entstehung der sogenannten fünften deutschen Literatur möglich machte, die – wie es der Literaturwissenschaftler Walter Hinck auf den Punkt brachte – die binnendeutsche Literatur und Kultur von den Rändern her zu bereichern vermochte. So dass selbst nach dem Beginn des von uns allen in Rumänien als großen, schmerzhaften Verlust empfundenen Aderlasses, der Aussiedlung großer Teile der deutschen Bevölkerung aus Rumänien, die Entwicklung der Germanistik immer noch verstärkt betrieben werden konnte. Es erwies sich als eine kluge und weitsichtige Entscheidung, dass wir den Kontakt mit unseren ausgesiedelten deutschen Fachkolleginnen und -kollegen nicht nur nicht abgebrochen, sondern ständig ausgebaut haben. So entwickelten sich neue Formen vielschichtiger Zusammenarbeit und vielfältiger Kontakte, die in den bisher 6 abgehaltenen großen Kongressen der Germanisten Rumäniens, in den vielen wissenschaftlichen Tagungen an allen bedeutenden Germanistik-Lehrstühlen des Landes, in den zahlreichen gemeinsamen didaktischen und Forschungsprojekten, in gemeinsam herausgegebenen Bänden und Periodika dauerhafte Früchte trugen. Bekanntlich hatte Hölderlin einmal behauptet: „Was aber bleibet, stiften die Dichter“. In Anwandlung dieses Hölderlin-Spruchs kann man durchaus sagen: „Was aber bleibet, stiften (auch) die ... Germanisten“.

Der Sinn all dieser Tätigkeit und ihrer Ergebnisse war schlicht und einfach ein ganz klarer: Die bedeutende Traditionsschiene des von Lucian Blaga als „katalytisch“ definierten Einflusses der deutschen Kultur und Literatur auf das rumänische geistige Leben aufrechtzuerhalten und möglichst zu entwickeln. Denn wesentliche Leistungen der rumänischen Kultur von Titu Maiorescu und Mihai Eminescu bis Constantin Noica – um nur einige Eckpfeiler dieser Traditionslinie zu nennen – wären ohne den engen, kreativen Kontakt zur deutschen Kultur (in dieser Form zumindest, wie wir sie kennen und bewundern) nicht zustande gekommen.

Um diesen kulturgenetisch konstituierenden Bestandteil des rumänischen geistigen Lebens aufrechtzuerhalten und fortzuführen, unternimmt die heutige rumänische Germanistik große Anstrengungen, die leider durch denkbar ungünstige Bedingungen – wie schlechtes Finanzierungskoeffizient, geringe staatlich finanzierte Studienplätze, besorgniserregende Abschaffung der Lehrkanzel für Deutsch als Fremdsprache in den Grund- und Mittelschulen des Landes, Abnahme der Sprachkompetenz der Inskribierten etc. – einem Kampf ums Überleben gleichkommen. Denn wenn dem deutschen Muttersprachenunterricht an den traditionell glücklicherweise weiter bestehenden früheren deutschen Schulen sowohl von rumänischer als auch von deutscher Seite die ihm gebührende Aufmerksamkeit und Unterstützung aller Art gewährt wird, wurde und wird seit Jahren der zahlenmäßig stark zurückgehende, jedoch immer noch Hunderttausende von Schülern erfassende Unterricht im Bereich Deutsch als Fremdsprache sowohl von der rumänischen als auch von der deutschen Seite unverständlicherweise nicht in gebührendem Maße unterstützt und gefördert, was sich allmählich in einem zunehmenden Mangel an Kennern der deutschen Sprache im Erziehungs- und Kultur-, aber immer deutlicher auch im wirtschaftlichen Bereich auswirkt. Die noch bestehenden lobenswerten Hilfeleistungen der deutschen Seite werden hoffentlich in der Zukunft nicht auch noch eingestellt. Denn für den dauerhaften Ausbau der rumänisch-deutschen Kultur- und Wirtschaftsbeziehungen ist dagegen nicht nur ihre schlichte Aufrechterhaltung, sondern auch ihre Vervielfältigung wünschenswert.

Trotz alledem verdanken wir im Bereich Germanistik dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, der Humboldt-Stiftung, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Robert-Bosch-Stiftung, dem Goethe-Institut, vielen weiteren deutschen sowie österreichischen politischen und Kultureinrichtungen wertvolle Hilfe und Unterstützung. Dafür sei ihnen allen herzlichst gedankt, auch wenn in jeder Hinsicht noch mehr getan werden könnte. Wünschenswert wäre aber auch, dass die rumänischen Verantwortungsträger, darunter auch jene Einrichtungen, die meine jetzige Auszeichnung befürwortet haben, allen voran aber das Bildungsministerium dem gesamten Deutschunterricht in Rumänien mehr Bedeutung beimessen und demgemäß auch mehr Unterstützung gewähren. In diesem Sinne werde ich mich weiterhin für die Entwicklung neuer Fördermaßnahmen für den Deutschunterricht an den Grund-, Mittel- und Hochschulen in Rumänien voll einsetzen – der mir heute überreichte Orden ist mir höchste Verpflichtung dazu.

Meine Damen und Herren,

noch eine einzige Leistung der Germanisten in und aus Rumänien sei hier noch erwähnt: die absolut hervorragende, leider recht wenig beachtete und anerkannte übersetzerische Tätigkeit rumänischer und deutscher Germanisten, die durch ihre Anstrengungen beide Kulturen ständig ein gutes Stück einander näher bringen. Auch in diesem Bereich beweisen die Leistungen der aus Rumänien stammenden deutschen sowie der rumänischen Übersetzer und Schriftsteller ihre Völker verbindende Brückenfunktion. Goethe hatte es einmal so ausgedrückt: Die Besonderheiten einer jeden (Nation; G.G.) muss man kennen lernen, um sie ihr zu lassen, um gerade dadurch mit ihr zu verkehren; denn die Eigenheiten einer Nation sind wie ihre Sprache und ihre Münzsorten, sie erleichtern den Verkehr, ja sie machen ihn erst vollkommen möglich.“

Deswegen stimmt mich die heute erfolgte Überreichung des Ordens für kulturelle Verdienste etwas optimistischer: Es gibt offensichtlich für die bessere Förderung des Deutschunterrichts aller Stufen des Bildungswesens in Rumänien immer noch eine Hoffnung, denn bekanntlich stirbt diese als letzte – wenn nicht gar nimmer.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und überhaupt dafür, dass Sie aus diesem Anlass hierher gekommen sind.