UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

>|DEPARTAMENTUL DE LIMBI GERMANICE

>|dEPARTAMENTUL de Lingvistică Romanică,

Limbi şi Literaturi Iberoromanice şi italiană

>|DEPARTAMENTUL DE LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ, Secţia de STUDII Canadiene

 

în colaborare cu diverse universităţi europene, printre care universităţile din München, Frankfurt (Oder), Trier (D), Bergen (NO), Roma, Neapole (I), Braga, Coimbra (PT), Dijon (F) etc.

 

SUB COORDONAREA

Centrului de Cercetare şi Excelenţă "Paul Celan"

 

ORGANIZEAZĂ

în anii universitari 2013-2015

 

CURS DE MASTERAT INTERDISCIPLINAR

ŞI INTERNAŢIONAL:

 Strategii comunicaţionale

 interculturale - literare şi lingvistice

PROGRAM ACREDITAT de către ARACIS la 19.07.2010Admitere şi în septembrie 2013 - Admitere 2013  (sesiune  şi  î n  SEPTEMBRIE !); Siehe auch hier!

Vezi şi blog-ul de aici!


Prezentarea programului de masterat SCILL

 

â Prezentare Flyer

     

 

Pentru confirmare se poate verifica autenticitatea acestei postări accesând şi rubrica de Masterate a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti -- - ->  fă clic aici!

 


 

Pentru a accesa detalii faceţi clic pe următoarele rubrici:

 

Descrierea succintă a programului

MODULELE Programului pe discipline (destinate celor 8 ore săptămânale ale fiecărei discipline, cursurile comune de 6 ore pe săptămână urmând a fi evidenţiate pe primele trei poziţii în ORARELE fiecărei discipline):

     1. Germanistică u

     2. Clasice u

     3. Lingvistcă Romanică u

     4. Studii de Hispanistică u

     5. Studii Lusofone u

     6. Italiană u

     7. Slavistică u

     8. Studii Canadiene u

      9. Hungarologie 

Publicul vizat

Calificarea profesională

Pedagogia programului

Formele de derulare a participării la cursuri

1. Echipa pedagogică (Departamentul de germanistică)

2. Echipa pedagogică (Departamentul de romanistică)

3. Echipa pedagogică (Departamentul de slavistică)

4. Echipa pedagogică (Departamentul de studii canadiene)

5. Echipa pedagogică (Modulul de Filologie clasică)

Admiterea

Aspecte organizatorice (înscriere, acte necesare, probe)

Anunţuri de dată recentă privind admiterea 2013 !!!

Coordonator, directori de program, contact

 

Curente:

â Admitere - Data examenelor

â Situaţia înscrierilor finale 2013

 


 

Descrierea succintă a programului

Masteratul intitulat „Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice“ îşi propune să familiarizeze studenţii cu fenomenele multi-, trans- şi interculturalităţii, pe care le va aprofunda din perspectivă filologică, respectiv în domeniul literaturii şi al lingvisticii.

Programul se compune din cursuri comune (aşa-zisele "trunchiuri comune"), în limba română, destinate tuturor cursanţilor de la toate departamentele (6 ore săptămânal), şi cursuri de specialitate, separate (aşa-zisele "picioruşe"), destinate fiecărui departament, în limbile străine respective (8 ore săptămânal). Semestrial se pot obţine 30 de credite. Trunchiurile comune vor aborda aspecte teoretice şi practice de larg interes pentru toţi cursanţii.

Astfel, conceptele teoretice şi abordările posibile vor fi însuşite în cursuri comune ţinute în limba română pentru studenţii tuturor specialităţilor afiliate, cu exemple din toate spaţiile culturale relevante, urmând ca materializarea lor în limbă şi literatură să fie studiată în funcţie de spaţiul cultural de specialitate a masteranzilor (german, canadian, francez, italian, sârb, polon, bulgar, ceh), în limba fiecărui spaţiu specific.

Ideea de bază este construirea identităţii proprii, specifică fiecărui spaţiu cultural şi lingvistic, prin impactul percepţiei alterităţii.

Domenii prioritare: identitate culturală şi discurs, interculturalitate în acţiune, fenomenul migraţional, transculturalitatea înţelegerii alterităţii, pragmatică interacţională, stereotipiile în contactul intercultural, identificarea diferenţelor culturale, potenţialitatea unor conflicte etc.

Un accent deosebit se va pune pe capacitatea de a identifica şi analiza critic conexiunile multi-, trans- şi interculturale, de a se adapta şi identifica strategiile de optimizare a comunicării situaţionale atât din punct de vedere cultural (obiceiuri, tradiţii, mentalităţi) cât şi din punct de vedere al contactelor şi interferenţelor lingvistice.

Se urmăreşte astfel formarea unei competenţe interculturale complexe cu varii posibilităţi pentru viitorul profesional al absolvenţilor.

Fiind implicată în proiectul Leonardo „Literatura în comunicarea interculturală“ [RO1 LLP (ANPCDEFP)], finanţat de Uniunea Europeană şi realizat de universităţile din Bucureşti, Veliko Tarnovo, Debreţin şi München, Catedra de Limbi şi Literaturi Germanice va oferi în cadrul orelor sale de specialitate noţiuni fundamentale ale comunicării interculturale (Şcoala de la München), care vor putea fi abordate, pe bază de texte literare. Într-o fază ulterioară, se va facilita transpunerea demersului teoretic la celelalte domenii specifice fiecărui spaţiu lingvistic şi cultural.

Fiecare departament se va strădui să internaţionalizeze propriile cursuri prin relaţii bilaterale cu universităţi europene, în vederea realizării de mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor didactice în perspectiva obţinerii unei diplome duble de masterat.

Toate facilităţile oferite de programele Erasmus şi alte oportunităţi pot contribui la realizarea de mobilităţi de studenţi şi de cadre didactice de la toate departamentele, în cadrul unor înţelegeri bilaterale pe care acestea le pot realiza cu colegii de specialitate din ţările/universităţile partenere.

Având deja o solidă bază interdisciplinară şi interculturală prin colaborarea catedrelor menţionate mai sus şi care deţin o bogată experienţă didactică şi de cercetare, prin interferarea spaţiilor culturale specifice specialităţilor acestora, precum şi prin colaborarea cu o serie de universităţi europene, Programul de masterat „Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice”, demarat de 5 ani deja şi acreditat de CNCSIS, într-o formulă iniţială realizată în colaborare cu Universităţile din Braga (Portugalia), München, Trier, Frankfurt/Oder (Germania), Bergen (Norvegia) şi Roma, Viterbo, Neapole (Italia), va aprofunda în noua formulă extinsă (acreditată de ARACIS în 2010)şi suportul teoretic al discursurilor interculturale prin concluziile care se vor desprinde din dezbaterile realizate pe bază de materiale concrete, literare şi lingvistice, contribuind la o definire mai adecvată a instrumentarului noţional specific interculturalităţii şi al proceselor dinamice ale acesteia. Cursurile comune, ţinute în limba română, vor oferi posibilitatea de a cunoaşte realmente şi aspecte ale altor spaţii culturale, lărgind orizontul de cunoştinţe la cursanţilor.

Rezultatele pozitive se reflectă într-o bună apreciere a acestei formule interdisciplinare, deschisă internaţionalizării, aşa cum reiese din afirmaţiile multor cursanţi, chiar dacă aceştia au sesizat şi destule aspecte care nu funcţionează întotdeauna ireproşabil.

 


Publicul vizat:

Programul de master „Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice“ se adresează absolvenţilor din domeniul filologic: limbi străine, litere, filozofie, istorie, sociologie, relaţii cu publicul, biblioteconomie etc., care doresc să se specializeze în domeniul comunicării profesionale în epoca interreferenţialităţii culturale şi economice.

Calificarea profesională:

Prin competenţele de acţiune interculturală în spaţii variate acumulate pe parcursul studiului absolvenţii pot lucra în următoarele domenii:

 •  mediere culturală internaţională

 • iniţierea şi întreţinerea cooperărilor internaţionale la nivelul firmelor şi instituţiilor

 • didactică interculturală

 • mediere şi consultanţă interculturală, inclusiv adaptarea textelor de publicitate în funcţie de particularităţile culturale

 • instituţii educaţionale (învăţământ, mass media, management cultural)

 • departamentele  de comunicare din instituţii cu caracter cultural, literar sau redacţii culturale, edituri, ONG-uri etc.

 • departamentele de resurse umane, marketing, relaţii publice,

 • societăţi de consultanţă în comunicare, de recrutare a resurselor umane, de relaţii publice

 • instituţii şi organisme europene şi internaţionale

 • cariere academice

 • arhive, muzee, biblioteci, centre de cercetare, edituri


Pedagogia programului:

Atât cursurile cât şi activităţile de seminar sunt concepute pe principiul interacţiunii profesor – cursant, o atenţie deosebită acordându-se dezvoltării autonomiei cursantului în învăţare şi în rezolvarea sarcinilor de lucru.

Întregul proces de predare-învăţare este  orientat asupra nevoilor cursanţilor şi se adaptează cerinţelor acestora, flexibilitatea programului fiind garantată prin evaluarea sa periodică de către cursanţi.

 


Formele de derulare a participării la cursuri:

De preferinţă, masteranzii vor frecventa direct cursurile oferite. În cazuri şi situaţii speciale, se vor conveni forme de achitare a obligaţiilor didactice prin forme moderne de comunicare: e-mail, bloguri, referate întocmite prin strategii puse de acord cu cadrele didactice.

Cursurile se programează de regulă în zilele de vineri şi sâmbătă, programul fiind favorabil aşadar cursanţilor domiciliaţi în alte localităţi.


1. Echipa pedagogică (departamentul de germanistică):

a. Universitatea din Bucureşti:

Prof. univ. dr. George Guţu, prof. dr. Ioan Lăzărescu, prof. dr. Ioana Crăciun-Fischer, prof. dr. Mariana Lăzărescu, conf. dr. Marianne Koch, conf. dr. Gheorghe Nicolaescu, lect. dr. Horaţiu Decuble, lect. dr. Ioana Hermine Fierbinţeanu, lect. dr. Daniela Ionescu, asist. dr. Iunia Martin, asist. dr. Raluca Rădulescu, lect. DAAD Dr. Thomas Schares.

b. Universităţi europene partenere:

Prof. dr. Orlando Grossegesse (Braga, Portugalia), prof. dr. Sissel Legreid (Bergen, Norvegia), prof. dr. Hartmut Schröder (Frankfurt/Oder, Germania), prof. dr. Herbert Uerlings (Trier, Germania), prof. h.c. dr. Stefan Sienerth (München, Germania), prof. dr. Camilla Miglio (Roma, Italia), prof. dr. Ursula Bavaj (Viterbo, Italia), conf. dr. Iulia Karin Patrut (Trier, Germania), prof. Dr. Juliane Roth (München, Germania) şi alţii.

2. Echipa pedagogică (departamentul de romanistică):

Prof. dr. Sanda Rîpeanu, prof. dr. Coman Lupu, prof. dr. Oana Sălişteanu, prof. dr. Smaranda Elian, conf. dr. Mianda Cioba, conf. dr. Mioara Caragea, conf. dr. Anca Crivăţ, conf. dr. Roxana Utale, conf. dr. Mircea Doru Brânză, lect. dr. Hanibal Stănciulescu, lect. dr. Adriana Ciama, lect. dd. Oana Balaş

3. Echipa pedagogică (departamentul de slavistică):

Prof. dr. Octavia Nedelcu, prof. dr. Antoaneta Olteanu, prof. dr. Constantin Geambaşu, conf. dr. Mariana Mangiulea, lect. dr. Sorin Paliga, lect. dr. Cristina Godun, etc.

4. Echipa pedagogică (departamentul de canadiană):

Prof. dr. Monica Bottez, conf. dr. Bogdan Ştefănescu, conf. dr. Sabina Draga Alexandru, prof. dr. Irina Bădescu, prof. dr. Daniela Frumuşani, lect. dr. Silvia Branea, lect. dr. Ruxandra Vişan, lect. Lidia Cotea

 

5. Echipa pedagogică (Modulul de Filologie clasică)

 

Prof. dr. Florica Bechet, prof. dr. Ioana Costa, prof. dr. Gabriela Creţia, conf. dr. Ana-Cristina Halichias, lect. dr. Maria-Luiza Oancea

 


Admitere:

După sesiunea din iulie, se mai organizează şi  sesiunea de admitere SEPTEMBRIE 2013
Vom prezenta detalii spre finele lui august...

Situaţia curentă, reală o aflaţi de la Secretariatul FLLS la tel. 021-314.89.65 !!!!!


Anunţuri de dată recentă privind admiterea !!!! Ô

Examene

 • o probă de dosar (media la licenţă, alte dovezi de cunoastere a limbii străine); data: 23 iulie 2013; candidaţii nu se prezintă, examinarea dosarelor se face de către comisie!

 • o probă orală (prezentarea orală sau ca hand-out a proiectului disertaţiei finale de masterat – tema posibilă, principalele argumente, principalele puncte ale conţinutului, bibliografie); data: 23 iulie 2013 (alte detalii: la Secretariat, tel. 021-314.89.65).

 Sesiunea de admitere IULIE 2013
 

Înscrieri: 5-10 iulie 2013
      

Probe:

a) 27 IULIE 2013 - trierea de către comisie a dosarelor înaintate de candidaţi la înscriere

b) 23 IULIE 2013 - oral

Data limită de afişare a rezultatelor: 27  iulie 2013.

Vă aşteptăm la acest prestigios masterat interdisciplinar cu participare internaţională, conceput într-o formulă modernă şi avantajoasă din punct de vedere managerial!

Aspecte organizatorice:

 

Înscrieri pentru admitere:

Informaţii la telefon 021-314.89.65 (Secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine - abordabil în primele zece zile ale lunii septembrie 2013).

Înscrierile se fac între 5-10 iulie 2013 (?) la secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, str. Edgar Quinet 5. (Secretariatul este deschis şi în zilele de sâmbătă şi duminică.)

Probe:

- dosar: 23 IULIE 2013 - candidaţii nu se prezintă, comisia examinând doar dosarele prezentate de candidaţi la înscriere (diploma de licenţă sau echivalentul acesteia; alte diplome sau atestate privind competenţele lingvistice în limbile străine).

- oral: 23 IULIE 2013 (prezentarea proiectului de disertaţie de masterat), în clădirea din str. Pitar Moş nr. 7-13 sau str. Edgar Quinet 5.

Afişarea rezultatelor: 27 iulie 2013

 

 Acte necesare:

 

 1. Fişă-tip de înscriere;

 2. Diploma de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă;

 3. Diploma de bacalaureat, în original sau copie legalizată;

 4. Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;

 5. 3 fotografii tip buletin de identitate;

 6. B.I. sau C.I. în copie;

 7. Chitanţa de plată a taxei de înscriere de 100 de lei la concursul de admitere (care se plăteşte la Casieria Rectoratului).

 

La concursul de admitere în învăţământul superior se pot înscrie cetăţenii României, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.


De asemenea, pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European si ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Prezenţa la cursurile noastre nu este obligatorie în cazul unor situaţii deosebite (domiciliul în alt oraş, serviciu etc...)

 


 

Probele examenului de admitere pt. cele cca 50 locuri finanţate de stat:

Admiterea constă din două probe: una de dosar şi una orală = colocviu despre tema pe care o va aborda fiecare cursant în disertaţia de absolvenţă.

(Baremul se va publica în ziua colocviului.)

 


Alte link-uri informative (cu rezerve!):

http://www.limbi-straine.ro/2011/05/masterate/master-interdisciplinar-strategii-comunicationale-interculturale-%e2%80%93-literare-si-lingvistice.html 


A R H I V Ă

Anunţul şi prezentarea masteratului din

2007-2009

2008-2010

2009-2011

     2010-2012  Orar u

2011-2013

2013-2015

***


Director coordonator:

Prof. univ. dr. GEORGE GUŢU (gutugeorge@yahoo.de)

Directori de program:

Germanistică: George Guţu, Stefan Sienerth (München)

Romanistică: Coman Lupu

Slavistică: Constantin Geambaşu

Canadiană: Monica Bottez

Filologie Clasică: Ana-Cristina Halichias

<<<<<<

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier