UNIVERSITATEA BUCUREŞTI / UNIVERSITÄT BUKAREST

FACULTATEA DE LIMBI STRĂINE / FAKULTÄT FÜR FREMDSPRACHEN

 CATEDRA DE GERMANISTICĂ / INSTITUT FÜR GERMANISTIK

împreună cu

Catedra de Lingvistică Romanică,

Limbi şi Literaturi Iberoromanice,

Catedra de Limba şi Literatura Italiană,

Catedra de Slavistică,

Catedra de Filologie Clasică şi

Departamentul de Canadiană

Str. Pitar Moş 7-13            RO-010451 Bucureşti    

Tel. 0040-21-318.15.79; 0040-21-252.15.51;

Tel.+Fax: 0040-21-252.59.72

E-mail: gutugeorge@yahoo.de

www.unibuc.ro/ro/catd_lscllg_ro

_____________________________________________

 

în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit

 

 INSTITUT FÜR DEUTSCHE KULTUR UND GESCHICHTE SÜDOSTEUROPAS (IKGS) AN DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

LEHRSTUHL FÜR SPRACHWISSENSCHAFT, LINGUISTISCHE KOMMUNIKATIONS- UND MEDIENFORSCHUNG, KULTURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT DER EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER)

FACHBEREICH II GERMANISTIK DER UNIVERSITÄT TRIER

INSTITUTT FOR FREMMED SPRĹK - GERMANISTIK ved Det humanistiske fakultet DER UNIVERSITETET I BERGEN

[Siehe auch: http://www.fremmedsprak.uib.no/ost-west-begegnungen/index.htm]

Dipartimento di Studi Romanzi, FACOLTÁ DI SCIENZE UMANISTICHE DER UNIVERSITÄT "LA SAPIENZA" ROM

Dipartimento di civiltŕ classiche e moderne, Facoltá di LINGUE E LETTERATURE STRANIERE DER UNIVERSITÁ DELLA TUSCIA VITERBO

Departamento de Estudos Germanísticos, Instituto de Letras e Cięncias Humanas DER UNIVERSIDADE DO MINHO BRAGA

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI E LINGUISTICI DELL'EUROPA UND DIPARTIMENTO DI STUDI COMPARATI, Facoltŕ di Lingue e Letterature Straniere, Universitŕ degli Studi di Napoli "l'Orientale"

 

şi cu / sowie mit

Exzellenz- und Forschungszentrum "Paul Celan"

Centrul de Cercetare şi Excelenţă "Paul Celan"

 

ORGANIZEAZĂ / VERANSTALTET

în anii universitari 2010-2012 / in den Hochschuljahren 2010-2012

 

CURS DE MASTERAT INTERDISCIPLINAR / INTERDISZIPLINÄRER MAGISTERLEHRGANG:

 Strategii comunicaţionale interculturale - literare şi lingvistice

 Interkulturelle - literarische und linguistische Kommunikationsstrategien

PROGRAM ACREDITAT de către ARACIS la 19.07.2010Prezentarea programului de masterat

[Präsentation des Magisterlehrgangs (in rumänischer Sprache)]

u Prezentare flyer u

Pentru ultimele precizări legate de admiterea la masterate vezi şi rubrica "Admitere" de pe site-ul Universităţii din Bucureşti la adresa: http://admitere.unibuc.ro/infoadmitere/studii-universitare-de-masterat

 

Pentru detalii faceti clic pe următoarele rubrici:

 

Descrierea succintă a programului

MODULELE Programului pe discipline (a se vedea mai sus disciplinele care au format grupe şi orarul respectiv):

     1. Germanistică u

     2. Clasice u

     3. Lingvistcă Romanică u

     4. Hispanistică u

     5. Lusofone u

     6. Italiană u

     7. Slavistică u

     8. Canadiană u

Publicul vizat

Calificarea profesională

Pedagogia programului

Formele de derulare a participării la cursuri

1. Echipa pedagogică (Departamentul de germanistică)

2. Echipa pedagogică (Departamentul de romanistică)

3. Echipa pedagogică (Departamentul de slavistică)

4. Echipa pedagogică (Departamentul de canadistică)

a) Bibliografie pentru admitere (spaţiul germanofon)

b) Bibliografie pentru admitere (spaţiul romanistic)

c) Bibliografie pentru admitere (spaţiul slavistic)

d) Bibliografie pentru admitere (spaţiul canadistic)

Admiterea

Aspecte organizatorice (înscriere, acte necesare, probe)

Coordonator, directori de program

 

Descrierea succintă a programului

Masteratul intitulat „Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice“ îşi propune să familiarizeze studenţii cu fenomenele multi-, trans- şi interculturalităţii, pe care le va aprofunda din perspectivă filologică, respectiv în domeniul literaturii şi al lingvisticii.

Astfel, conceptele teoretice şi abordările posibile vor fi însuşite în cursuri comune ţinute în limba română pentru studenţii tuturor specialităţilor afiliate, cu exemple din toate spaţiile culturale relevante, urmând ca materializarea lor în limbă şi literatură să fie studiată în funcţie de spaţiul cultural de specialitate a masteranzilor (german, canadian, francez, italian, sârb, polon, bulgar, ceh), în limba fiecărui spaţiu specific.

Ideea de bază este construirea identităţii proprii, specifică fiecărui spaţiu cultural şi lingvistic, prin impactul percepţiei alterităţii.

Domenii prioritare: identitate culturală şi discurs, interculturalitate în acţiune, fenomenul migraţional, transculturalitatea înţelegerii alterităţii, pragmatică interacţională, stereotipiile în contactul intercultural, identificarea diferenţelor culturale, potenţialitatea unor conflicte etc.

Un accent deosebit se va pune pe capacitatea de a identifica şi analiza critic conexiunile multi-, trans- şi interculturale, de a se adapta şi identifica strategiile de optimizare a comunicării situaţionale atât din punct de vedere cultural (obiceiuri, tradiţii, mentalităţi) cât şi din punct de vedere al contactelor şi interferenţelor lingvistice.

Se urmăreşte astfel formarea unei competenţe interculturale complexe cu varii posibilităţi pentru viitorul profesional al absolvenţilor.

Fiind implicată în proiectul Leonardo „Literatura în comunicarea interculturală“ [RO1 LLP (ANPCDEFP)], finanţat de Uniunea Europeană şi realizat de universităţile din Bucureşti, Veliko Tarnovo, Debreţin şi München, Catedra de Limbi şi Literaturi Germanice va preda în cadrul orelor sale de specialitate noţiuni fundamentale ale comunicării interculturale (Şcoala de la München), care vor putea fi abordate, pe bază de texte literare. Într-o fază ulterioară, se va facilita transpunerea demersului teoretic la celelalte domenii specifice fiecărui spaţiu lingvistic şi cultural.

Totodată, Catedra de Limbi şi Literaturi Germanice va demara instituţionalizarea unei relaţii de parteneriat, sprijinit de DAAD, Bonn, cu Universitatea Viadrina din Frankfurt/Oder (Germania), în vederea realizării de mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor didactice în perspectiva obţinerii unei diplome duble de masterat.

Toate facilităţile oferite de programele Erasmus şi alte oportunităţi pot fi fructificate prin mobilităţi de studenţi şi de cadre didactice şi de la celelalte departamente, în cadrul unor înţelegeri bilaterale pe care acestea le pot realiza cu colegii de specialitate din ţările/universităţile partenere.

Având deja o solidă bază interdisciplinară şi interculturală prin colaborarea celor patru catedre cu o bogată experienţă didactică şi de cercetare, prin interferarea spaţiilor culturale specifice specialităţilor acestora, precum şi prin colaborarea cu o serie de universităţi europene, Programul de masterat „Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice”, demarat de 3 ani deja şi acreditat de CNCSIS, într-o formulă iniţială realizată în colaborare cu Universităţile din Braga (Portugalia), München, Trier, Frankfurt/Oder (Germania), Bergen (Norvegia) şi Roma, Viterbo, Neapole (Italia), va aprofunda în noua formulă extinsă şi suportul teoretic al discursurilor interculturale prin concluziile care se vor desprinde din dezbaterile realizate pe bază de materiale concrete, literare şi lingvistice, contribuind la o definire mai adecvată a instrumentarului noţional specific interculturalităţii şi al proceselor dinamice ale acesteia.

Publicul vizat:

Programul de master  „Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice“ se adresează absolvenţilor din domeniul filologic: limbi străine, litere, filozofie, istorie, sociologie, relaţii cu publicul, biblioteconomie etc., care doresc să se specializeze în domeniul comunicării profesionale în epoca interreferenţialităţii culturale şi economice.

Calificarea profesională:

Prin competenţele de acţiune interculturală în spaţii variate acumulate pe parcursul studiului absolvenţii pot lucra în următoarele domenii:

 •  mediere culturală internaţională

 • iniţierea şi întreţinerea cooperărilor internaţionale la nivelul firmelor şi instituţiilor

 • didactică interculturală

 • mediere şi consultanţă interculturală, inclusiv adaptarea textelor de publicitate în funcţie de particularităţile culturale

 • instituţii educaţionale (învăţământ, mass media, management cultural)

 • departamentele  de comunicare din instituţii cu caracter cultural, literar sau redacţii culturale, edituri, ONG-uri etc.

 • departamentele de resurse umane, marketing, relaţii publice,

 • societăţi de consultanţă în comunicare, de recrutare a resurselor umane, de relaţii publice

 • instituţii şi organisme europene şi internaţionale

 • cariere academice

 • arhive, muzee, biblioteci, centre de cercetare, edituri

Pedagogia programului:

Atât cursurile cât şi activităţile de seminar sunt concepute pe principiul interacţiunii profesor – cursant, o atenţie deosebită acordându-se dezvoltării autonomiei cursantului în învăţare şi în rezolvarea sarcinilor de lucru.

Întregul proces de predare-învăţare este  orientat asupra nevoilor cursanţilor şi se adaptează cerinţelor acestora, flexibilitatea programului fiind garantată prin evaluarea sa periodică de către cursanţi.

Formele de derulare a participării la cursuri:

De preferinţă, masteranzii vor frecventa direct cursurile oferite. În cazuri şi situaţii speciale, se vor conveni forme de achitare a obligaţiilor didactice prin forme moderne de comunicare: e-mail, bloguri, referate întocmite prin strategii puse de acord cu cadrele didactice.

Cursurile se programează de regulă în zilele de vineri şi sâmbătă, programul fiind favorabil aşadar cursanţilor domiciliaţi în alte localităţi.

1. Echipa pedagogică (departamentul de germanistică):

a. Universitatea din Bucureşti:

Prof. univ. dr. George Guţu, prof. dr. Ioan Lăzărescu, prof. dr. Ioana Crăciun-Fischer, prof. dr. Mariana Lăzărescu, conf. dr. Marianne Koch, conf. dr. Gheorghe Nicolaescu, lect. dr. Horaţiu Decuble, lect. dr. Ioana Hermine Fierbinţeanu, lect. dr. Daniela Ionescu, asist. dr. Iunia Martin, asist. dr. Raluca Rădulescu, lect. DAAD Dr. Thomas Schares.

b. Universităţi europene partenere:

Prof. dr. Orlando Grossegesse (Braga, Portugalia), prof. dr. Sissel Legreid (Bergen, Norvegia), prof. dr. Hartmut Schröder (Frankfurt/Oder, Germania), prof. dr. Herbert Uerlings (Trier, Germania), prof. h.c. dr. Stefan Sienerth (München, Germania), prof. dr. Camilla Miglio (Roma, Italia), prof. dr. Ursula Bavaj (Viterbo, Italia), conf. dr. Iulia Karin Patrut (Trier, Germania), prof. Dr. Juliane Roth (München, Germania) şi alţii.

2. Echipa pedagogică (departamentul de romanistică):

Prof. dr. Sanda Rîpeanu, prof. dr. Coman Lupu, prof. dr. Oana Sălişteanu, prof. dr. Smaranda Elian, prof. dr. Florica Bechet, conf. dr. Mianda Cioba, conf. dr. Mioara Caragea, conf. dr. Anca Crivăţ, conf. dr. Cristina Halichias, conf. dr. Ioana Costa, conf. dr. Roxana Utale, conf. dr. Mircea Doru Brânză, lect. dr. Hanibal Stănciulescu, asist. dd. Adriana Ciama, asist. dd. Oana Balaş

3. Echipa pedagogică (departamentul de slavistică):

Prof. dr. Octavia Nedelcu, prof. dr. Antoaneta Olteanu, prof. dr. Constantin Geambaşu, conf. dr. Mariana Mangiulea, lect. dr. Sorin Paliga, lect. dr. Cristina Godun, etc.

4. Echipa pedagogică (departamentul de canadiană):

Prof. dr. Monica Bottez, conf. dr. Bogdan Ştefănescu, conf. dr. Sabina Draga Alexandru, prof. dr. Irina Bădescu, prof. dr. Daniela Frumuşani, lect. dr. Silvia Branea, lect. dr. Ruxandra Vişan, lect. Lidia Cotea

 


a) Bibliografie pentru admitere (spaţiul germanofon):

1. Bachmann-Medick, Doris: Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. 3. Aufl. 2009. Hier das Kapitel: "Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften", S. 7-57.

2. Heringer, Hans Jürgen: Inhterkulturelle Kommunikation. Tübingen/Basel: Francke 2. Aufl. 2007. Hier das Kapitel "Grundlagen der Kommunikation", S. 9-26 und das Kapitel "Kulturstandards und Stereotypen", S. 181-212.

3. Kumbier, Dagmar/Schulz von Thun, Friedemann (Hg.): Interkulturelle Kommunikation: Methoden, Modelle, Beispiele. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. 2. Aufl. 2008. Hier das Kapitel "Interkulturelle Kommunikation aus kommunikationspsychologischer Perspektive", S. 9-27.

4. Maletzke, Gerhard: Interkulturelle Kommunikation. Zur Interaktion zwischen Menschen verschiedener Kulturen. Opladen: Westdeutscher Verlag 1996. Hier das Kapitel "Grundlagen", S. 15-41

5. Juliana Roth: Skript zum Pilotunterricht in Interkultureller Kommunikation im Rahmen des Leonardo-Partnerschaften-Projekts in Bukarest, Oktober 2009.

6. Nünning, Ansgar (Hg.): Metzler Lexikon. Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze. Personen, Grundbegriffe. Stuttgart/Weimar: Metzler 2008. Hier die Einträge über Interkulturalität S. 325, Interkulturelle Kommunikation S. 326-327, Kulturtheorien S. 402-404

Menţiune: Cerinţe minimale - cel puţin două din cele 6 materiale trebuie cunoscute f. bine. Materialele se găsesc la Biblioteca Austria / Österreich-Bibliothek, str. Pitar Moş 7-13, parter, stânga.

b) Bibliografie pentru admitere (spaţiul romanistic):

1. Călinescu, Mateo, Cinci feţe ale modernităţii, Bucureşti, Univers, 1995

2. Eco, Umberto, Şase plimbări prin pădurea narativă, Cosntanţa, Pontica, 1997

3. Garin, Eugenio (coord.), Omul Renaşterii, Iaşi, Polirom, 2000

4. Joly, Martine, Introducere în analiza imaginii, Bucureşti, All, 1998

5. Le Goff, Jacques (coord.), Omul medieval, Iaşi, Polirom, 1999.

6. Le Goff, Jacques, Evul Mediu şi naşterea Europei, Bucureşti, Polirom, 2005.

7. Villari, Rosario (coord.), Omul baroc, Iaşi, Polirom, 2000

c) Bibliografie pentru admitere (spaţiul slavistic):

Bulgară

1. Fotiade Baz Laura, Prelegeri de literatură bulgară. Cu privire specială asupra confluenţelor literare româno-bulgare în secolul al XIX-lea şi al XX-lea, Bucureşti, 1979

2. Elena Supiur, Relaţii literare româno-bulgare în perioada 1878-1918, Bucureşti, 1980.

3. Mihail Vasilev, Săvremenna bălgarska literatura, Sofiea, 1983.

Cehă

1. Pleter Tiberiu, Istoria literaturii cehe vechi, Bucureşti, 1992.

2. Ionescu Anca Irina, Cultură şi civilizaţie cehă, Bucureşti, 2000.

3. Anca Irina Ionescu, Prednášky z ceské literatury XX. Století, Bucureşti, 2006

Polonă

1. Velea Stan, Literatura polonă în România, Bucureşti, 2001.

2. Constantin Geambaşu, Scriitori polonezi, Bucureşti, 2003

3. Mitu Mihai, Romano-polonica. Studii de istorie culturală, Bucureşti, 2007.

Sârbă

1. *** Studii literare româno-sârbe, ed. Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1978.

2. Octavia Nedelcu, Istoria literaturii sârbe. Realismul,  Bucureşti, 2008.

3. Octavia Nedelcu, Ipostaze (post)moderniste în literaturile sârbă şi croată, Bucureşti, 2009.

Slovacă

1. Corneliu Barborică, Istoria literaturii slovace, Bucuresti, 1999.

2. Corneliu Barborică, Studii literare slave, Bucureşti, 2009.

Ucraineană

1. Magdalena Laszlo-Kutiuk, Relatiile literare româno-ucrainene de la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea, Tipografia Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 1974

2. Rebuşapcă Ioan, Individualitatea clasicilor, Bucureşti, 2002.

 d) Bibliografie pentru admitere (spaţiul canadian):

1. John Saywell, Canada. Pathways to the Present, Stoddart, 1994, p. 73-125 )

2. Michele Martin, Communication et médias de masse, Presses Universitaires du Québec, 1991.

 


Admitere:

 • o probă scrisă (pe marginea bibliografiei fiecărei discipline); data: 19 iulie 2010;

 • o probă orală (prezentarea proiectului dizertaţiei finale de masterat – tema posibilă, principalele argumente, principalele puncte ale conţinutului, bibliografie); data: 20 iulie 2010.

Data admiterii - ATENŢIE, date modificate!:

Sesiunea Iulie 2010
       Înscrieri: 8-15 iulie 2010
       Examene:
20 iulie 2010 - scris

21 iulie 2010 - oral.
       Data limită de afişare a rezultatelor: 25 iulie 2010.

Sesiunea Septembrie 2010 (Numai locuri cu plata!)
       Înscrieri: 1-5 septembrie 2010
       Examene: 8-12 septembrie 2010
       Data limită de afişare a rezultat
elor: 15 septembrie 2010.

Vă aşteptăm la acest prestigios masterat interdisciplinar cu participare internaţională, conceput într-o formulă modernă şi avantajoasă din punct de vedere managerial!

Aspecte organizatorice:

 

Înscrieri pentru admitere:

Informaţii la telefon 021-314.89.65 (Secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine - abordabil în primele zece zile ale lunii septembrie 2009).

Înscrierile se fac între 8-15 iulie 2010 la secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, str. Edgar Quinet 5. (Secretariatul este deschis şi în zilele de sâmbătă şi duminică.

Examene:

- scris: 20 iulie 2010, în clădirea din str. Pitar Moş nr. 7-13 sau str. Edgar Quinet 5.

- oral: 21 iulie 2010, în clădirea din str. Pitar Moş nr. 7-13 sau str. Edgar Quinet 5.

Afişarea rezultatelor: 25 iulie 2010

 

 Acte necesare:

 

• Cererea de înscriere


• Diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original


• Certificatul de naştere, în copie legalizată


• 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate


• Chitanţă-taxa de înscriere (plătibilă la
casieria Universit
ăţii de la Rectorat / Fac. de drept)


La concursul de admitere în învăţământul superior se pot înscrie cetăţenii României, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.


De asemenea, pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European si ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Prezenţa la cursurile noastre nu este obligatorie în cazul unor situaţii deosebite (domiciliul în alt oraş, serviciu etc...)

-------------------------------------

Probele examenului de admitere pt. cele 37 locuri finanţate de stat:

Admiterea constă din două probe: una scrisă, pe o temă din bibliografia recomandată de fiecare disciplină, şi un colocviu despre tema pe care o va aborda fiecare cursant în dizertaţia de absolvenţă.

(Baremul se va publica în ziua colocviului.)

 

***

Alte link-uri informative:

http://www3.limbi-straine.ro/2008/09/masterate/master-strategii-comunicationale-interculturale-in-europa.html

http://www.unibuc.ro/ro/master_2009_-_2010

http://www.unibuc.ro/ro/master_scie_ro?op=switchOffAdmin

***

A R H I V Ă

Anunţul şi prezentarea masteratului din

2007-2009

2008-2010

2009-2011

***


Director coordonator:

Prof. univ. dr. GEorge Guţu

Directori de program:

Germanistică: George Guţu, Stefan Sienerth (München)

Romanistică: Sanda Rîpeanu

Slavistică: Constantin Geambaşu

Canadiană: Monica Bottez

Klassische Sprachen: Florica Bechet

<<<<<<

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier