UNIVERSITATEA BUCUREŞTI / UNIVERSITÄT BUKAREST

FACULTATEA DE LIMBI STRĂINE / FAKULTÄT FÜR FREMDSPRACHEN

 CATEDRA DE GERMANISTICĂ / INSTITUT FÜR GERMANISTIK

  Jubiläum 1905-2005 

Str. Pitar Moş 7-13            RO-010451 Bucureşti    

Tel. 0040-21-318.15.79; 0040-21-252.15.51;

Tel.+Fax: 0040-21-252.59.72

E-mail: gutugeorge@yahoo.de

www.unibuc.ro/ro/catd_lscllg_ro

 

în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit

 

 

 INSTITUT FÜR DEUTSCHE KULTUR UND GESCHICHTE SÜDOSTEUROPAS (IKGS) AN DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

LEHRSTUHL FÜR SPRACHWISSENSCHAFT, LINGUISTISCHE KOMMUNIKATIONS- UND MEDIENFORSCHUNG, KULTURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT DER EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER)

FACHBEREICH II GERMANISTIK DER UNIVERSITÄT TRIER

INSTITUTT FOR FREMMED SPRĹK - GERMANISTIK ved Det humanistiske fakultet DER UNIVERSITETET I BERGEN

[Siehe auch: http://www.fremmedsprak.uib.no/ost-west-begegnungen/index.htm]

Dipartimento di Studi Romanzi, FACOLTÁ DI SCIENZE UMANISTICHE DER UNIVERSITÄT "LA SAPIENZA" ROM

Dipartimento di civiltŕ classiche e moderne, Facoltá di LINGUE E LETTERATURE STRANIERE DER UNIVERSITÁ DELLA TUSCIA VITERBO

Departamento de Estudos Germanísticos, Instituto de Letras e Cięncias Humanas DER UNIVERSIDADE DO MINHO BRAGA

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI E LINGUISTICI DELL'EUROPA UND DIPARTIMENTO DI STUDI COMPARATI, Facoltŕ di Lingue e Letterature Straniere, Universitŕ degli Studi di Napoli "l'Orientale"

 

Exzellenz- und Forschungszentrum "Paul Celan"

Centrul de Cercetare şi Excelenţă "Paul Celan"

 

ORGANIZEAZĂ / VERANSTALTET

în anii universitari 2007-2009 / in den Hochschuljahren 2007-2009

 

CURS DE MASTERAT / MAGISTERLEHRGANG:

 Strategii comunicaţionale interculturale în regiunea  EUROPA 

 Interkulturelle Kommunikationsstrategien in der Region EUROPA

 

Prezentarea programului de masterat

[Präsentation des Magisterlehrgangs (in rumänischer Sprache)]

 

Obiectivele unităţii de curs şi competenţele dobândite

Descriere

Publicul vizat

Cunoştinţe prealabile necesare

Posibilităţi de angajare a absolvenţilor programului

Pedagogia programului

Formele de derulare a participării la cursuri

Echipa pedagogică

Bibliografie recomandată

Aspecte organizatorice (înscriere, acte necesare)

 

Obiectivele unităţii de curs şi competenţele dobândite:

Cursul îşi propune să abordeze din perspectiva interculturalităţii fenomenul de mare răsunet al existenţei unei literaturi de expresie germană pe teritoriul României şi pe teritoriul altor regiuni sudest-europene, marcate prin plurilingvism şi frecvente secvenţe interculturale şi interreferenţiale.

Fundamentul teoretic extinde şi regândeşte modelul Europei Centrale prin elementele sale caracteristice în spaţiul Europei de Sud-est.

După încercarea de a elucida noţiunea de „german din România” şi de „literatură de expresie germană din România", vor fi trecute în revistă etapele stabilirii populaţiei germanofone pe teritoriul Transilvaniei, Banatului şi Bucovinei.

Vor fi parcurse diferitele etape ale bogatei moşteniri culturale de limba germană din România de la începuturi până la formele de manifestare cele mai actuale, perceptibile atât în România cât şi în perimetrul culturii spaţiului de limba germană. Vor fi abordate curente specifice epocilor istorice, cele mai importante personalităţi şi opere, conturate pe fundalul complex al convieţuirii seculare a unor diverse etnii şi expresii artistice şi mentalitare.

Atât consolidarea literaturii de expresie germană de-a lungul secoleleor, cât şi fenomenele de intruziune actuale ale reprezentanţilor acesteia în spaţiul metropolei germanofone (Germania şi Austria), pe care o îmbogăţeşte cu prospeţimea şi infuzia de vigoare tematică şi stilistică a spaţiului de proveninţă sudest-european, sunt ilustrate pe texte exemplare şi pe decelarea mecansimelor cultural-interreferenţiale ca dat al unei convieţuiri de veacuri a unor populaţii de origini, limbi şi culturi diferite în acelaşi spaţiu generos al României.

Un spaţiu deosebit va fi acordat autorilor literaturii germane din România şi, îndeosebi din perioada de după 1990, autori care, venind dinspre o periferie exotică, dar fortifiantă, s-au profilat ca scriitori care îşi pun amprenta specifică asupra canonului literar german contemporan, fiind apreciaţi ca mesageri ai interculturaltăţii – Paul Celan şi Rose Asusländer, Hans Bergel, Dieter Schlesak, Richard Wagner, Herta Müller, ca să enumerăm doar câţiva dintre aceştia, sunt repere disctincte în creaţia literară actuală.

Acest fenomen va fi prezentat ca un model de convieţuire şi interreferenţialitate cultural-civilizatorică şi va oferi posibilitatea studierii modalităţilor de comunicare atât la nivelul estetic, cât mai ales la cel al strategiilor curente, concrete (traducere, translaţie) ale actanţilor unor diferite etnii, care tezaurizează limbi şi culturi diferite, dar al căror ţel este similar: extinderea comunităţii de interese şi de idealuri comune în spaţiul european.

În fine, nu vor lipsi apecte de interdisciplinaritate prin abordarea de mecanisme sociologice şi cultural-morfologice (investigate de un Bourdieu sau Foucault) sau de repere istorice, mentalitare şi filosofice.

Spaţiul european se va remarca astfel prin exemplara sa complemetaritate şi fertilă generozitate interculturală.

Descriere:

Cursul va fi susţinut (de regulă în germană, în anumite cazuri şi în română şi engleză) de mai multe cadre didactice în tandem, după o programare bine elaborată şi pusă de acord cu partenerii/cadrele didactice din Germania, Austria, Norvegia, Italia, Portugalia. Programarea concretă se va publica la începerea cursurilor.

Publicul vizat:

Programul de master  „Strategii comunicaţionale interculturale în regiunea plurietnică Europa se adresează absolvenţilor din domeniul filologic: limbi străine, litere, filozofie, istorie, sociologie, relaţii cu publicul, biblioteconomie etc., care doresc să se specializeze în domeniul comunicării profesionale în epoca interreferenţialităţii culturale şi economice.

Cunoştinţe prealabile necesare:

Cunoştinţe bune şi foarte bune de limba germană şi cunoştinţe suficiente de limba engleză.

Posibilităţi de angajare a absolvenţilor programului:

  • Instituţii educaţionale (învăţământ, mass media, management cultural)

  • Departamentele  de comunicare din instituţii cu caracter cultural, literar sau redacţii culturale, edituri, ONG-uri etc.

  • Departamentele de resurse umane, marketing, relaţii publice,

  • Societăţi de consultanţă în comunicare, de recrutare a resurselor umane, de relaţii publice

  • Instituţii şi organisme europene şi internaţionale

Pedagogia programului:

Atât cursurile cât şi activităţile de seminar sunt concepute pe principiul interacţiunii profesor – cursant, o atenţie deosebită acordându-se dezvoltării autonomiei cursantului în învăţare şi în rezolvarea sarcinilor de lucru.

Întregul proces de predare-învăţare este  orientat asupra nevoilor cursanţilor şi se adaptează cerinţelor acestora, flexibilitatea programului fiind garantată prin evaluarea sa periodică de către cursanţi.

Studiile de caz, simulările şi jocurile de roluri constituie tehnici de lucru predilecte pentru întărirea caracterului aplicativ al activităţilor de predare-învăţare.

La terminarea cursurilor, masteranzii primesc o diplomă a Universităţii din Bucureşti, în care sunt specificate şi instituţiile universitare partenere din Germania, Norvegia, Portugalia şi Italia.

Masteranzii care nu  susţin disertaţia nu pot realiza numărul necesar de credite şi nu pot primi niciun fel de certificat de absolvire, întrucât cele 120 de credite cuprind şi creditele acordate pentru pregătirea disertaţiei.

Formele de derulare a participării la cursuri:

De preferinţă, masteranzii vor frecventa direct cursurile oferite. În cazuri şi situaţii speciale, se vor coveni forme de achitare a obligaţiilor didactice prin forme moderne de comunicare: e-mail, blog-uri, referate întocmite prin strategii puse de acord cu cadrele didactice.

Cursurile se programează de regulă în zilele de vineri şi sâmbătă, programul fiind favorabil aşadar celor din alte localităţi.

Cerinţele generale, obiectivele:

1. Necesitatea educării - în mediul academic, şi la nivel de excelenţă - a unei reflecţii teoretice asupra domeniului ştiinţei culturii, din perspectivă actuală, dar si istorică. Experienţa focalizării asupra aplicabilităţii practice imediate a aptitudinilor însuşite şi dezvoltate de studenţi dovedeşte  imposibilitatea dezvoltării acestor capacităţi şi aptitudini în afara unui cadru teoretic flexibil, dar şi riguros construit.

2. Necesitatea corelării parcursului academic cu teme si direcţii de cercetare de performanţă, ceea ce le va permite absolvenţilor o mai bună inserţie în programe de studii doctorale de la universitatea noastră si de la universităţile partenere.

3. Necesitatea corelării reflecţiei teoretice fundamentale cu deschiderea interdisciplinară. Acest program interdisciplinar asociază studiile literare, antropologia, sociologia, filosofia şi teoria generală a culturii şi artei, propunîndu-si următoarele axe de cercetare:

    3.1. Genealogia si aprofundarea marilor concepte utilizate în domeniul ştiinţei culturii, cu aplicabilitate privilegiată asupra contextului românesc si european, din perspectiva literaturilor unor minorităţi, în speţă a celei de origine germană.

    3.2. Studiul principalelor referinţe din istoria fenomenului de interculturalitate şi interreferenţialitate în zone europene caracterizate prin convieţuirea de veacuri a mai multor etnii şi prin interferenţe culturale, literare, mentale, comportamentale etc.

    3.3. Identificarea punctelor de criză, ale momentelor nodale istorice şi actuale în care au loc importante transferuri şi interferenţe.

    3.4. Analiza interrelaţiilor textului literar cu imaginea, în tradiţia problematicii reprezentării, dar si a configuraţiilor noi pe care le oferă artele bazate pe imagine: adaptare a strategiilor si conceptelor, împrumuturi, schimbări de ritm sau de dispozitive expresive, teoretizarea unor noi practici textuale.

    3.5. Situarea ideilor literare româneşti în contextul literaturii germanofone, mijlocire culturală prin traduceri – personalităţi, epoci, curente.

PUBLICAŢII:

Prezentul program de masterat beneficiază de suportul unor prestigioase publicaţii ştiinţifice:

- „Zeitschrift der Germanisten Rumäniens“ (director: prof. dr. George Guţu),

- „transcarpathica. germanistisches jahrbuch rumänien“ (editat de Societatea Germaniştilor din România şi Deutscher Akademischer Austauschdienst, Bonn; director din partea S.G.R.: prof dr. George Guţu),

- Analele Universităţii din Bucureşti - Limbi şi literaturi străine

- „Runa“ (revistă interdisciplinară de cultură, apare în Portugalia)

- "Futark" (revistăcinternaţională de cultură, apare la Sevilla, Spania)

- „Spiegelungen“ (apare la München sub îndrumarea Institutului pentru Cultura şi Istoria Germanilor din Sud-Estul Europei – IKGS de pe lângă Universitatea din München).

Lucrările meritorii ale cursanţilor, rezultate ale cercetării ştiinţifice desfăşurate în cadrul programului vor fi publicate în numerele viitoare ale acestor reviste de specialitate.

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE:

Programul de masterat cu participare internaţională în cadrul predării va fi deschis oficial în octombrie 2007 cu o Masă Rotundă organizată sub egida Centrului de Cercetare şi Excelenţă „Paul Celan” al Catedrei de Limbi şi literaturi germanice din Cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti. Vor participa Prof. dr. George Guţu, directorul programului, conf. dr. Ioan Lăzărescu, conf. dr. Mariana Lăzărescu, conf. dr. Ioana Crăciun-Fischer.

Discuţiile vor fi continuate şi aprofundate la Simposionul ştiinţific internaţional din 7-10 noiembrie 2007 (Bucureşti), derulat în cadrul Programului trilateral de cooperare europeană finanţat de Uniunea Europeană, la care participă Centrul de Cercetare şi Excelenţă „Paul Celan” al Catedrei de Limbi şi literaturi germanice, Institutul de Germanistică al Universităţii din Bergen (Norvegia; coordonatorul actual al programului) şi Institutul pentru Cultura şi Istoria Germanilor din Sud-Estul Europei – IKGS de pe lângă Universitatea din München. (www.ggr.ro/Celan_Zentrum10.htm)

Vezi şi pagina de web a Centrului de Cercetare şi Excelenţă „Paul Celan” (www.ggr.ro/Celan_Zentrum1.htm)

Echipa pedagogică:

Universitatea din Bucureşti:

Prof. univ. dr. George Guţu, prof. dr. Doina Sandu, conf. dr. Ioan Lăzărescu, conf. dr. Ioana Crăciun-Fischer, conf. dr. Mariana Lăzărescu, conf. dr. Eliza Barbu, conf. dr. Anda Cosma, lect. dr. Marianne Koch, lect. dr. Horaţiu Decuble, lect. dd. Ioana Hermine Fierbinţeanu, lect. dd. Daniela Ionescu, asist. dd. Lucia Nicolau, asist. dd. Raluca Rădulescu, lect. DAAD Reimar Müller.

Alte universităţi din România:

Conf. dr. Maria Sass (Universitatea din Sibiu), conf. univ. Cornelia Cujbă (Univeristatea din Iaşi), conf. dr. Sorin Gădeanu (Universitatea “Spiru Haret” Bucureşti),

Universităţi partenere:

Prof. Dr. Orlando Grossegesse (Braga, Portugalia), conf. dr. Sissel Legreid (Bergen, Norvegia), prof. dr. Hartmut Schröder (Frankfurt/Oder, Germania), prof. dr. Herbert Uerlings (Trier, Germania), prof. h.c. dr. Stefan Sienerth (München, Germania), Vanda Perretta (Roma, Italia), Ursula Bavaj (Viterbo, Italia) şi alţii.

 

Bibiografie recomandată (accesibilă prin internet):

1. M. Hauser, Etudes interculturelles européennes, suport de curs, 2007 (http://www.interculturel.org/files/Suporturi de curs/Hauser Martin - Culturologie - support de cours.pdf)

2. Rudolf Poledna, Francois. Ruegg, Călin Rus, Interculturalitate. Cercetări şi perspective româneşti, 2002, Presa Universitară Clujeană (http://www.intercultural.ro/carti/interculturalitate_detaliu.html

sau http://www.intercultural.ro/carti/interculturalitate.doc )

3. Stephan Dahl, Einführung in die Interkulturelle Kommunikation (vezi:

http://www.intercultural-network.de/einfuehrung/)

 


Aspecte organizatorice:

Înscrieri: Informaţii la telefon 021-314.89.65 (Secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine - abordabil în primele zece zile ale lunii septembrie 2007.

Înscrierile se fac în primele 10 zile din sept., orele 12, la secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, str. Edgar Quinet 5.

 

 Acte necesare:

- diploma de bacalaureat în original

- diploma de licenţă în original

- copie legalizată după certificatul de naştere

- 2 fotografii

- chitanţă de 150 lei plătiţi la casieria Universităţii de la Rectorat (Facultatea de Drept)

Prezenţa la cursuri nu este obligatorie în cazul unor situaţii deosebite (domiciliul în alt oraş etc...)

Admiterea constă dintr-un colocviu despre tema pe care o va aborda fiecare cursant în dizertaţia de absolvenţă...

(Baremul se va publica în ziua colocviului.)

***

+ Planul de învăţământ / Lehrplan

+ Orar / Stundenplan 1. Semester (Wintersem. = WS)

+ Orar / Stundenplan 2. Semester (Sommersem. = SS)

***

Directori de program:

George Guţu (Bucureşti), Stefan Sienerth (München)

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier